Bộ Tài chính quy định mức phí sửa chữa, bảo dưỡng tuyến cáp biển mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông. Thông tư mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2018.

Tại thông tư này, Bộ Tài chính đã quyết định sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông đã được ban hành kèm theo Thông tư 273. Theo đó, mức thu phí sửa chữa, bảo dưỡng tuyến cáp viễn thông trên biển (nộp cho mỗi lần tàu, thuyền vào sửa chữa, bảo dưỡng tuyến cáp) là 50.000 USD, giảm còn 1/10 so với mức 500.000 USD tại Thông tư 273.

Đồng thời, Thông tư này cũng bỏ quy định về lệ phí cấp phép hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cáp viễn thông trên biển (đối với loại giấy phép cấp lần đầu, cấp mới) ra khỏi Biểu mức thu lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông được ban hành trước đây.

Bộ Tài chính cũng đưa ra hướng dẫn rõ ràng rằng, phí đối với hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng tuyến cáp viễn thông trên biển quy định tại điểm 4(b) khoản 2 mục II Biểu mức thu phí, lệ phí cấp giấy phép hoạt động viễn thông được áp dụng kể từ ngày 1/1/2017.

Trước đó, tại hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 5/2017 của Bộ TT&TT diễn ra hồi đầu tháng 6 năm ngoái, ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên đã nêu ý kiến liên quan đến mức thu phí đối với hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cáp viễn thông trên biển và kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến với Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi lại mức phí này. Sau đó, trên cơ sở ý kiến tham mưu của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính về việc giảm mức phí cấp giấy phép cho một lần sửa chữa, bảo dưỡng tuyến cáp viễn thông trên biển còn bằng 1/10 so với mức cũ, tức là 50.000 USD cho mỗi lần sửa chữa, bảo dưỡng.